top of page
pozadí zel.png
Logo RENEDA

Všeobecné obchodní podmínky

  1.   Úvodní ustanovení

 

1.1.   Jsme spolek RENEDA, z. s., IČ: 191 23 728, se sídlem Dolní Vlčkovice 11, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14345 (dále též jen Spolek nebo Poskytovatel), provozujeme webové stránky www.reneda.eu, a mimo jiné pořádáme v souladu s našimi stanovami workshopy, vzdělávací semináře, webináře a intenzivní lekce metod souvisejících s pohybem (Anat Baniel Method®, Feldenkraisova® metoda, NeuroHorizons®, Movement Lesson,...).

 

1.2.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako VOP) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování služeb, zajišťovaných naším Spolkem (dále též jen jako Služba nebo Akce). Akci lze objednat zejména přes webové rozhraní www.reneda.eu (dále též jen jako Web nebo Webové rozhraní), provozované Spolkem, případně prostřednictvím emailu na základě telefonické dohody.

 

1.3.   Cílem těchto VOP je sdělit Vám srozumitelnou formou:

 

  • jak sebe nebo své dítě přihlásit na námi pořádanou akci,

  • jak budou probíhat platby,

  • jaká máte práva nebo co můžete dělat v případě jakýchkoliv nejasností,

  • jaká máme vzájemná práva a povinnosti.

 

1.4.   Služby jsou poskytovány na základě smlouvy, uzavřené mezi Spolkem a klientem - příjemcem Služby nebo jeho zákonným zástupcem či opatrovníkem (dále jen Smlouva a Klient). Veškeré smluvní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

 

1.5.   Podrobný průběh uzavírání Smlouvy je obsažen v článku 4. těchto VOP.

 

1.6.   Informace, které je důležité znát ještě před uzavřením Smlouvy, jsou obsaženy v těchto VOP.

 

1.7.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na webové stránce: www.reneda.cz/vseobecne-obchodni-podminky/. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv měnit. VOP jsou účinné vždy ode dne jejich zveřejnění. Pro Klienta však vždy platí text VOP, platný a účinný v okamžiku odeslání jeho objednávky. Práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

 

1.8.   Na našich webových stránkách lze provést přihlášku účastníka na akci (dále jen Účastník) a může tak dojít k uzavření Smlouvy mezi námi.

 

1.9.   VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, uzavřené mezi námi a spolu s objednávkou a přihláškou na akci tvoří mezi námi smluvní vztah. Klient odesláním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi a že byl na tyto VOP dostatečným způsobem před odesláním přihlášky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Zároveň tímto Klient potvrzuje, že je připraven splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy a že jím dostojí. Ujednání, která jsou ve Smlouvě odlišná od ustanovení těchto VOP, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

2.   Důležité pojmy v souvislosti s ochranou spotřebitele

 

2.1.   PRODÁVAJÍCÍ/POSKYTOVATEL

 

Prodávajícím/poskytovatelem je spolek RENEDA, z.s., IČ 191 23 728, se sídlem Dolní Vlčkovice 11, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14345.

Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny v článku 3 těchto VOP.

2.2.   SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

2.3.   SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

 

Smlouva, kterou mezi sebou uzavírají podnikatel a spotřebitel, který vystupuje jako slabší smluvní strana, a proto je mu poskytována široká ochrana. Z důvodu ochrany spotřebitele musí podnikatel plnit širokou informační povinnost. Pro spotřebitelské smlouvy také platí zákaz sjednávání rozhodčích doložek.

 

2.4.   SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 

Smlouva, která je uzavřená s využitím prostředků komunikace na dálku, aniž by se prodávající/poskytovatel a kupující/klient museli kvůli jejímu uzavření osobně potkat. Taková smlouva bude uzavřená:

 

  • přes webové rozhraní na základě objednávky kupujícího/klienta učiněné na webových stránkách www.reneda.eu, a to po vyplnění potřebných údajů kupujícím/klientem nebo

 

  • prostřednictvím emailové komunikace či

 

  • s využitím jiných obdobných komunikačních prostředků, zejména prostřednictvím přihlašovacích formulářů vytvořených skrze platformu Google.

 

Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (internetové připojení, telefonní hovory) ve výši dle běžné sazby poskytovatelů těchto služeb nese kupující/klient. Odesláním Vaší objednávky výslovně souhlasíte využitím prostředků komunikace na dálku.

 

2.5.   ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

Obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi kupujícím/klientem a prodávajícím/poskytovatelem. Především se jedná o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako Občanský zákoník) a v případech kdy kupujícím/klientem je spotřebitel, i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 

 

3.   Kontaktní údaje Poskytovatele

 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: Dolní Vlčkovice 11, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

ELEKTRONICKÁ ADRESA: info.cz@reneda.eu

TELEFON: +420 602 267 927

 

4.   Objednávka našich služeb

 

4.1.   Přihlásit účastníka na akci je možné na webu www.reneda.eu u příslušné akce vyplněním a odesláním přihlášky dle instrukcí (včetně případných souvisejících dokumentů obsažených v přihlášce), skrze webový formulář na platformě Google, ve výjimečných případech na základě dohody i prostřednictvím emailové komunikace.

 

4.2.   Jakmile přijmeme Vaši přihlášku, potvrdíme Vám ji elektronicky na Vámi vyplněný e-mail ve webovém formuláři s tím, že v průběhu následujících tří pracovních dní od nás obdržíte další email, jehož přílohou bude objednávka (obsahující podrobný rozpis úhrady za akci) a první zálohová faktura na objednanou službu či akci. Okamžikem potvrzení Vaší přihlášky vzniká smluvní vztah mezi námi a Vámi.

 

5.   Platební a storno podmínky

 

5.1.   Detailní informace ohledně ceny akce najdete na našem webu u příslušné akce a v objednávkovém formuláři dané akce.

ZPŮSOB ÚHRADY ZA NÁMI POŘÁDANÉ AKCE: 

5.2.   Není-li uvedeno jinak, je Klient povinen zpravidla do 10 kalendářních dnů po obdržení zálohové faktury uhradit dle instrukcí na účet č. 2602579354/2010 pro platby v Kč nebo na účet s IBAN CZ83 2010 0000 0029 0257 9356 pro platby v EUR, vedené u Fio banky, a.s., zálohu ve výši uvedené v objednávce a zálohové faktuře za každou akci, na níž se přihlásil nebo objednanou službu. Klient je povinen a zavazuje se uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka akce/akcí. Po dobu splatnosti zálohové faktury je Klientovi garantováno místo na dané akci/akcích. Nedojde-li v této lhůtě k úhradě zálohy/záloh, může být místo na akci obsazeno jiným zájemcem.

 

5.3.   Zpravidla nejpozději ve lhůtě dva měsíce před začátkem akce je Klient povinen k úhradě předpokládané plné ceny za akci, a to na základě druhé zálohové faktury, zaslané mu elektronicky na jeho emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Nesplní-li Klient tuto svou povinnost, může být jeho rezervované místo na intenzivních lekcích obsazeno náhradníkem s tím, že ohledně již případně zaplacené zálohy na danou akci se použijí následující ustanovení tohoto článku VOP. Spolu s druhou zálohovou fakturou Klient obdrží podrobnější informace o průběhu lekcí, zejména časový rozpis lekcí. V této souvislosti Klient bere na vědomí, že u velké části našich akcí (zejména u Lekcí metod souvisejících s pohybem) nelze dopředu určit konečnou cenu, kterou bude za akci povinen uhradit, a proto mu tato cena bude doúčtována konečnou/zúčtovací fakturou do deseti kalendářních dnů po skončení akce. Po skončení každé akce budou vždy vypořádány veškeré vzájemné závazky Klienta a Spolku.

 

VRÁCENÍ PENĚZ V PŘÍPADĚ NENAPLNĚNÍ KAPACITY AKCE NEBO ODŘEKNUTÍ AKCE LEKTOREM:

 

5.4.   Nenaplní-li se včas, tj. zpravidla ve lhůtě dva měsíce přede dnem počátku příslušné akce, její kapacita a daná akce bude zrušena, bude Klientovi bez zbytečného odkladu vrácena celá částka, kterou již za tuto akci zaplatil.

 

5.5.   Zruší-li lektor akci nebo její část z důvodu na své straně v období 21 dní před jejím začátkem a později (včetně případného zrušení akce či její části v jejím průběhu), vrátí se Klientovi celková uhrazená částka za takto zrušenou akci (nebo její poměrná část) včetně případně zaplacené zálohy na náklady lektora (nebo její poměrná část) a veškeré případně vzniklé náklady na takto zrušenou akci nebo její část budou účtovány lektorovi. V této souvislosti bere Klient na vědomí, že v případě lekcí metody související s pohybem je Praktik z vážných důvodů na své straně oprávněn poslat za sebe Praktika poskytujícího lekce stejné metody související s pohybem jako on. 

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI KLIENTEM:

 

5.6.   Nebude-li na místo Klienta, který sice zaplatí zálohu, ale neuhradí řádně a včas zbytek celkové částky za danou akci, náhradník, s jím již zaplacenou zálohou na akci bude naloženo způsobem popsaným v následujících odstavcích.

 

5.7.   Zruší-li Klient svou přihlášku na akci více než 40 dní před jejím začátkem, bude mu vrácena celá zaplacená částka za akci včetně případně uhrazené zálohy na náklady Praktika (v případě intenzivních lekcí metod souvisejících s pohybem), a to do pěti pracovních dnů po skončení akce.

 

5.8.   Zruší-li Klient svou přihlášku na akci nebo její část v období méně než 40 dní ale více než 14 dní před jejím začátkem, bude mu vrácena celá zaplacená částka za akci včetně případně uhrazené zálohy na náklady Praktika (v případě intenzivních lekcí metod souvisejících s pohybem) do pěti pracovních dnů po skončení akce v případě, že bude za něj náhradník, který se akce zúčastní místo něj. V opačném případě propadá Klientem zaplacená záloha na akci Spolku jako smluvní pokuta.

 

5.9.   Zruší-li Klient svou přihlášku na akci nebo její část v období méně než 14 dní před jejím začátkem, je povinen k úhradě storno poplatku ve výši odpovídající 50 % celkové ceny dané akce. Ustanovení odst. 5.11 se v tomto případě použije přiměřeně. Tj. prokáže-li rodič či jiný zákonný zástupce dítěte, že dítěti v účasti na akci brání infekční nemoc, horečka, epileptický záchvat či migréna, zaniká jeho povinnost k úhradě storno poplatku v uvedené výši, povinnost k úhradě zálohy na náklady Praktika však trvá v případě, že za Klienta není náhradník.

 

5.10.   Nedostaví-li se Klient na domluvenou akci nebo její část řádně a včas a nedoloží důvod uvedený v následujícím odstavci nebo jiný zvlášť závažný důvod, zaniká jeho nárok na vrácení ceny (případně její poměrné části) za zmeškanou akci nebo její část.

 

5.11.   Je-li důvodem neúčasti dítěte na akci infekční nemoc, horečka, epileptický záchvat či migréna a tento stav bude ze strany rodičů Klienta či jiné o Klienta pečující osoby prokázán organizátorovi akce, jenž uzná, že Klient není schopen se lekce účastnit, zaniká povinnost k úhradě za akci po dobu trvání shora uvedené překážky. Případná povinnost k úhradě zálohy na náklady Praktika vztahující se k takto omluveným lekcím metody související s pohybem však trvá, není-li za něj náhradník. V případě intenzivních lekcí metod souvisejících s pohybem (dále jen Lekce) má klient mimo shora uvedené možnost:

 

  • využít Lekce ve formě on-line lekcí, pokud je dotyčný Praktik poskytuje; nebo

  • využít Lekce pro jiného člena své rodiny; nebo

 

5.12.   V případě nemožnosti pořádání akce z důvodu vyšší moci (např. infekce bránící konání nebo pokračování akce, přírodní vlivy či katastrofy v podobě povodně, nepříznivá epidemiologická situace v ČR apod.) jsme oprávněni akci nepořádat nebo ji předčasně ukončit. V takovém případě bude Klientovi vrácena poměrná část nákladů z ceny akce.

 

6.   Podmínky našich služeb

 

6.1.   Vyhrazujeme si právo na provádění změn sjednaných služeb (zejména místa konání, programu, osoby organizátora a objektu ubytování), a to v případě neočekávaných okolností, které jsme nezpůsobili vlastní vinou a které nám brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek či údajů na našem webu. O jakékoliv změně vás budeme samozřejmě informovat e-mailem.

 

6.2.   V případě, že nám poskytnete nepravdivé či neúplné údaje o účastníkovi akce, máme právo před započetím akce nebo i po jejím započetí od smlouvy odstoupit, tedy účast příslušného Klienta na akci zrušit, a to za použití storno podmínek popsaných výše.

6.3.   Vyhrazujeme si ve výjimečných případech právo účastníka v průběhu trvání akce z akce vyloučit, pokud účastník nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník:

 

   a)   nebude respektovat pokyny organizátora akce, případně

   b)   bude svým chováním pro ostatní účastníky akce nebezpečný; nebo

   c)   pokud by zdravotní stav účastníka či jeho zákonného zástupce či opatrovníka ohrožoval zdravotní stav ostatních účastníků (zahrnující též podezření na nemoc);

 

6.4.   V případě vyloučení z akce dle předchozího odstavce body a) a b) hradí Klient veškeré náklady spojené s ukončením pobytu účastníka a též případné sankce, které budeme nuceni hradit třetím stranám, a to vše bez nároku na vrácení, byť poměrné částky, zaplacené za akci Klientem. Pokud rozhodneme o vyloučení účastníka z akce, ihned vás o tom telefonicky informujeme a budete v takovém případě povinni opustit místo akce do 24 hodin od našeho sdělení. V opačném případě se zavazujete, uhradit veškeré náklady spojené s případným vznikem škody, nám vzniklé nesplněním této Vaší povinnosti. Nastane-li případ uvedený odst. 6.3., bod c) bude postupováno podle ustanovení čl. 5 odst. 5.11. 

 

6.5.   Kdykoliv před započetím akce máte právo svou objednávku zrušit, a to písemně na e-mailovou adresu office@reneda.eu nebo na výše uvedenou adresu sídla spolku RENEDA, z.s. a za výše uvedených storno podmínek. Za zrušení se považuje okamžik doručení oznámení o zrušení přihlášky účastníka.

 

7.   Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

7.1.    Má-li Klient k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či k činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, nechť jej kontaktuje na emailové adrese pravnik@reneda.eu nebo na shora uvedené adrese sídla jeho podnikání.

 

7.2.   Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, neboť Poskytovatel podniká na základě živnostenského oprávnění. Dohled nad dodržováním předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Úřad na ochranu osobních údajů se věnuje a kontroluje dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů (ÚOOÚ). Na zmíněné kontrolní orgány je Klient oprávněn obrátit se svými případnými stížnostmi.

 

7.3.   Jako spotřebitel má Klient právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který by případně vznikl mezi ním a Poskytovatelem.  Takový případný spor by byl projednáván podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem příslušným k mimosoudnímu projednání případného spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.  Jako spotřebitel jste oprávněn využít i platformu pro řešení sporů online, zřízenou Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.   Závěrečná ustanovení

 

8.1.   Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností obou smluvních stran ze Smlouvy vyplývajících.

 

8.2.   Informace o zpracování osobních údajů naleznete na našich webových stránkách – viz výše.

 

Tyto VOP jsou účinné 1. 8. 2023.

bottom of page