top of page
pozadí barvy mozku.png

Informace  o  zpracování  osobních  údajů 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Vaše osobní údaje jste nám poskytl/a v souvislosti s Vaším členstvím v níže specifikovaném Spolku nebo v souvislosti se smlouvou, uzavřenou mezi Vámi coby subjektem údajů a námi.  

 

1.2. Osobní údaje Vašeho dítěte jste nám poskytl/a v souvislosti s jeho přihlášením na námi pořádané akce a smlouvou, následně v této věci uzavřenou mezi námi a Vámi coby subjektem údajů.  

1.3. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně  fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).  

 

1.4. S informacemi, které o Vás zpracováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.  

 

2. Správce osobních údajů  

 

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je RENEDA, z. s., IČO: 191 23 728, se sídlem Dolní Vlčkovice  11, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14345 (dále též jen „Spolek“ nebo „Správce“). Kontaktní údaje Správce: info.cz@reneda.eu. Správce zpracovává osobní údaje svých členů.  

 

2.2. Ve věcech týkajících se osobních údajů se můžete obracet též na pokladníka Spolku: pavlina.kellerova@reneda.eu.

 

3. Rozsah zpracování aneb jaké osobní údaje můžeme zpracovávat  

 

Zpracováváme osobní údaje:  

 

3.1. které nám poskytnete před vznikem či v průběhu Vašeho členství ve Spolku a údaje shromážděné Spolkem po dobu trvání Vašeho členství:

 

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa)  

 • kontaktní údaje (kontaktní e-mail a telefonní číslo)  

 • další údaje, které nám jako člen Spolku předáte či které Spolek shromáždí po dobu trvání Vašeho členství  

 

3.2. které nám o Vaší osobě poskytnete v souvislosti se smlouvou, uzavřenou mezi námi a Vámi jako subjektem údajů:  

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa)  

 • kontaktní údaje (kontaktní email a telefonní číslo)  

 

3.3. které nám o Vašem dítěti poskytnete v souvislosti s jeho přihlášením na námi pořádané akce a smlouvou, následně v této věci uzavřenou mezi námi a Vámi jako subjektem údajů:  

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)  

 • S Vaším souhlasem údaje o zdravotním stavu Vašeho dítěte, které nám poskytnete a které jsou důležité pro plnění smlouvy mezi Spolkem a Vámi.  

3.4. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a v rozsahu nezbytném  pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány.  

3.5. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizovaně jsme oprávnění Vaše osobní údaje zpracovat například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti našich webových stránek nebo pro zjednodušení procesu přihlašování na námi pořádané akce.  

4. Právní důvod zpracování 

4.1. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností, vyplývajících Spolku z obecně závazných právních předpisů je zákonným požadavkem a člen má povinnost takové osobní údaje Spolku poskytnout. Bez poskytnutí těchto údajů nebude Spolek schopen plnit povinnosti spolku podle obecně závazných právních předpisů.

4.2. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění stanov a cílů Spolku, jakož i k ochraně práv, oprávněných zájmu a majetku Spolku je smluvním požadavkem. Ze zákona Vám nevyplývá povinnost Spolku tyto osobní údaje poskytnout, pokud tak ale neučiníte, nemůžeme Vás přijmout za člena Spolku nebo s Vámi uzavřít smlouvu.  

4.3. Některé osobní údaje zpracováváme též na základě Vašeho souhlasu, zejména se jedná o údaje o zdravotním stavu Vašeho dítěte (viz výše) a údaje k využití pro marketingové účely.  

5. Účel zpracování

5.1. dodržování právních povinností Spolku, vyplývajících mu z obecně závazných právních předpisů

(čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

5.2. plnění stanov a cílů Spolku na základě přihlášky podané členem  
(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

5.3. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů  
(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) 

5.4. ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku Spolku   
(čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)


5.5. Udělíte-li nám k tomu Souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely  uvedené v takovém souhlasu (zejména marketingové účely).

6. Doba zpracovávání

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho členství ve Spolku a dále po dobu vyžadovanou právními předpisy, nejdéle však po dobu 1 roku od ukončení členství. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti Spolku vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení.

6.2. Osobní údaje o Vás a Vašem dítěti v souvislosti s plněním smlouvy, kterou mezi sebou  uzavřeme, budeme zpracovávat nejdéle po dobu šesti měsíců od ukončení plnění ze smlouvy. V  případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či  povinnosti Spolku vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení.  

6.3. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

6.4. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či zlikvidovány.

7. Předávání dalším subjektům

7.1. Vaše osobní údaje může Spolek předat příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům  v případech, kdy k tomu je či bude povinen podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na Spolku.

7.2. Dále je Spolek oprávněn předat osobní údaje členů osobám, které pro něj osobní údaje zpracovávají jako jeho zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci apod.). Na Vaši žádost  Vám rádi poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro Spolek zpracovávají Vaše osobní údaje.

8. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nejsou předávány či zpřístupněny příjemcům ze zemí mimo Evropský hospodářský  prostor (EHP).

9. Cookies

9.1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou  důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies  umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám;  používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. 

 

9.2. Na našich internetových stránkách www.reneda.eu můžeme jako Správce využívat tyto druhy cookies:  

 

 • Relační (tzn. dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

 • Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

 • V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,  v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro  svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

 • Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho  prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by  měly.

 • K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním našich internetových stránek  vyjadřujete souhlas s propojením následujících služeb:

  - Google  
  - Facebook
  - Twitter

 • Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu,  nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje.

10. Práva subjektu údajů  

10.1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů Spolkem máte jako subjekt údajů níže  uvedená práva. Na výkon těchto Vašich práv se ovšem vztahují určité výjimky a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. Uplatníte-li Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v  odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce), požadovaná opatření.

 

právo na přístup k osobním údajům 


Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.


právo na opravu osobních údajů


Jste oprávněni požádat nás o opravu nepřesných osobních údajů.


právo na výmaz


Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku  17 GDPR. V případě oprávněné žádosti podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom informovali i  ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že jste uplatnili právo na výmaz.

 

právo odvolat souhlas


Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový svůj souhlas  kdykoliv odvolat a zamezit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním  není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.


právo na omezení zpracování


V některých případech jste oprávněni požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).


právo na přenositelnost osobních údajů

 
Jste oprávněni požádat nás, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracováváme v elektronické podobě.


právo vznést námitku proti zpracování


Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést  námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.


právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými  
účinky, zahrnujíce i profilování


Budeme-li rozhodovat o čemkoliv, z čehož by Vám vyplynuly právní účinky nebo co by se Vás obdobným způsobem významně dotklo, máte právo, aby takové rozhodnutí nebylo činěno automatizovanými postupy bez lidské ingerence, a to kromě možných výjimek.

právo podat stížnost


Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, neváhejte se na nás obrátit a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování jste oprávněni podat též přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Veškerá práva lze uplatnit e-mailem na shora uvedené e-mailové adrese Spolku nebo písemně na adrese Spolku, uvedené výše.

bottom of page